Άδεια χρήσης λογισμικού

Η LOGITECH ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η παρούσα αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς, τον τελικό χρήστη (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και στη Logitech (“Συμφωνία”). Προβαίνοντας στη χρήση αυτού του λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, επιστρέψτε αμέσως το λογισμικό και τα άλλα μέρη αυτού του προϊόντος στην αρχική τους συσκευασία μαζί με την απόδειξη πώλησης στο σημείο αγοράς, για να σας επιστραφεί το πλήρες τίμημα. Σε περίπτωση που έχετε αντιγράψει το λογισμικό στον τοπικό σας δίσκο από μια τοποθεσία της Logitech στο web, πρέπει να διακόψετε τη χρήση του λογισμικού και να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφά του τα οποία βρίσκονται στην κατοχή σας ή υπό τον έλεγχό σας.

1. Παραχώρηση άδειας χρήσης. Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, η Logitech και οι προμηθευτές της σας παραχωρούν τη μη αποκλειστική άδεια για τη χρήση ενός αντιγράφου του προγράμματος λογισμικού και της τεκμηρίωσης που συνοδεύει την παρούσα Συμφωνία (“Λογισμικό”) σε έναν υπολογιστή μόνο με το προϊόν Logitech που αγοράσατε. Δεν παραχωρείται κανένα άλλο δικαίωμα. Χρήση του Λογισμικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θεωρείται η φόρτωσή του στην προσωρινή μνήμη ή η εγκατάστασή του στη σταθερή μνήμη του υπολογιστή. Αποκλειστικά για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού. Στο εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας πρέπει να συμπεριλάβετε όλες τις προειδοποιήσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και οποιεσδήποτε άλλες προειδοποιήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Λογισμικό όπως σας παρέχονται από την Logitech. Η εγκατάσταση σε ένα διακομιστή δικτύου με αποκλειστικό σκοπό την εσωτερική διανομή του Λογισμικού επιτρέπεται μόνο εφόσον έχετε αγοράσει χωριστή άδεια χρήσης του Λογισμικού για κάθε υπολογιστή του δικτύου στον οποίο διανέμεται το Λογισμικό.
2. Περιορισμοί. Το Λογισμικό περιέχει έργο πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά και άλλο υλικό αποκλειστικής εκμετάλλευσης της Logitech και των δικαιοπαρόχων της. Συμφωνείτε ότι με σκοπό την προστασία αυτού του υλικού αποκλειστικής εκμετάλλευσης, με εξαίρεση την περίπτωση που επιτρέπεται ρητά από το ισχύον δίκαιο, δεν θα προβείτε, είτε οι ίδιοι είτε κάποιος τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό σας, σε: (i) ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (decompilation ή disassembly) ή αποσυμπίληση (reverse engineering) του Λογισμικού, (ii) τροποποίηση ή δημιουργία παραγώγων του Λογισμικού, (iii) χρήση του Λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών γραφείου πληροφορικής, χρονομεριστικής μίσθωσης για εμπορικούς σκοπούς ή άλλων υπηρεσιών πληροφορικής σε τρίτους, (iv) μεταβίβαση του Λογισμικού ή παραχώρηση των λειτουργιών του, καθ’ ολοκληρία ή τμηματικά, μέσω του Internet ή άλλου δικτύου (με εξαίρεση την παραπάνω περίπτωση που επιτρέπεται ρητά), ή (v) πώληση, διανομή, εκμίσθωση, ενοικίαση, παροχή υπο-άδειας ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση του Λογισμικού σε τρίτο, με εξαίρεση την περίπτωση οριστικής μεταβίβασης του προϊόντος Logitech το οποίο χρησιμοποιεί το Λογισμικό, με την προϋπόθεση ότι: (α) στη μεταβίβαση περιλαμβάνονται όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις του Λογισμικού, (β) δεν θα κρατήσετε αντίγραφο του Λογισμικού και (γ) ο αποδέκτης συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας.
3. Ιδιοκτησία. Το Λογισμικό δεν πωλείται. Σας παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Η Logitech επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν σας παραχωρούνται σαφώς με την παρούσα Συμφωνία. Η Logitech ή/και οι δικαιοπάροχοί της παρακρατούν την κυριότητα του Λογισμικού και όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
4. Τερματισμός. Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου τερματιστεί. Με την παραβίαση οποιωνδήποτε διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, τα δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού τερματίζονται αυτομάτως και το Λογισμικό πρέπει να επιστραφεί στην Logitech ή πρέπει να καταστραφούν όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού. Επίσης, μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία οποιαδήποτε χρονική στιγμή, καταστρέφοντας όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού τα οποία βρίσκονται στην κατοχή σας ή υπό τον έλεγχό σας. Σε περίπτωση που η Logitech ζητήσει με δημόσια ανακοίνωση ή μέσω δελτίου τύπου τη διακοπή της χρήσης του Λογισμικού, πρέπει να συμμορφωθείτε αμέσως. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 7, 8 και 12 θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμη κι αν η παρούσα Συμφωνία τερματιστεί.
5. Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος. Η Logitech σάς εγγυάται ότι το Λογισμικό θα λειτουργεί ουσιαστικά σύμφωνα με τη δημοσιευμένη τεκμηρίωσή του και ότι τα μέσα που περιέχουν το Λογισμικό δεν θα έχουν ελαττώματα ως προς τα υλικά, το καθένα για μία περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η περιορισμένη εγγύηση της Logitech δεν είναι μεταβιβάσιμη και περιορίζεται στον αρχικό αγοραστή. Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν ανάλογα με την τοπική νομοθεσία.
6. Αποζημιώσεις. Η συνολική ευθύνη της Logitech και η αποκλειστική σας αποζημίωση όσον αφορά οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της εγγύησης θα είναι, κατ’ επιλογή της Logitech, η εξής: (α) η επισκευή ή η αντικατάσταση του Λογισμικού ή των μέσων, με την προϋπόθεση ότι το Λογισμικό ή τα μέσα θα επιστραφούν στο σημείο αγοράς ή σε άλλο σημείο που ενδέχεται να υποδείξει η Logitech, μαζί με ένα αντίγραφο της απόδειξης πώλησης, ή (β) η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος. Η εγγύηση για το νέο Λογισμικό ή τα μέσα, σε περίπτωση αντικατάστασης, διαρκεί για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, οποιαδήποτε περίοδος είναι μεγαλύτερη. Αυτές οι αποζημιώσεις δεν ισχύουν σε περίπτωση που η αποτυχία του Λογισμικού ή των μέσων προκλήθηκε από ατύχημα, κακή χρήση ή κακή εφαρμογή.
7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Η LOGITECH ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΑ ΜΕΣΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΕΝΕΞΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ LOGITECH ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπονται περιορισμοί ως προς τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων. Επομένως, ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.
8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Η LOGITECH Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΟΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ LOGITECH, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η LOGITECH ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ LOGITECH ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ LOGITECH ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΥΘΥΝΗ. Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των περιστασιακών ή των παρεπόμενων ζημιών. Επομένως, ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν σε περίπτωση σωματικής βλάβης, όπου και σε όποιο βαθμό η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τέτοια ευθύνη.
9. Περιορισμένα δικαιώματα της Κυβέρνησης των Η.Π.Α. Η χρήση, η αναπαραγωγή ή η κοινοποίηση από την Κυβέρνηση των Η.Π.Α. υπόκειται στους περιορισμούς που διατυπώνονται στην παρούσα Συμφωνία και όπως προβλέπεται στις διατάξεις του DFARS 227.7202-1(a) και 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988) FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 ή FAR 52.227-14 (ALT III), κατά περίπτωση. Logitech Inc. 6505 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555.
10. Διαβεβαιώσεις για το Νόμο περί Εξαγωγών (Export Law). Συμφωνείτε και βεβαιώνετε ότι ούτε το Λογισμικό ούτε άλλα τεχνικά δεδομένα που λάβατε από την Logitech θα εξαχθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν το επιτρέπει η νομοθεσία και οι κανονισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αποκτήσατε με νόμιμο τρόπο το Λογισμικό εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, συμφωνείτε ότι δεν θα επανεξαγάγετε το Λογισμικό ούτε άλλα τεχνικά δεδομένα που λάβατε από την Logitech, εκτός εάν το επιτρέπει η νομοθεσία και οι κανονισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και η νομοθεσία και οι κανονισμοί της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία αποκτήσατε το Λογισμικό.
11. Αντιπρόσωποι και αγοραστές για λογαριασμό τρίτων. Σε περίπτωση που αποκτάτε το Λογισμικό εκ μέρους άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, φέρετε την ευθύνη και εγγυάστε ότι έχετε τη δυνατότητα να δεσμεύσετε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο αποκτάτε το Λογισμικό ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.
12. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ή να έχει εφαρμογή η δυνατότητα επιλογής των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων ή αρχών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο δικαστήριο με αρμόδια δικαιοδοσία κρίνει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, ή τμήμα αυτής, ως μη εφαρμόσιμη, η συγκεκριμένη διάταξη της Συμφωνίας θα επιβληθεί στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό ώστε να επηρεάσει τις προθέσεις των μερών και η υπόλοιπη Συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Η παρούσα Συμφωνία συνιστά την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αναφορικά με τη χρήση του Λογισμικού και υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή ταυτόχρονων συνεννοήσεων, επικοινωνιών ή συμφωνιών, γραπτών ή προφορικών, σχετικά με το θέμα. Η Logitech μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τμήματα της παρούσας Συμφωνίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η Logitech μπορεί να σας ειδοποιήσει για τυχόν αλλαγές ανακοινώνοντας τέτοιες τροποποιήσεις στην τοποθεσία(ες) της στο web ή αποστέλλοντας ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), ταχυδρομείου ή με άλλους τρόπους. Η συνεχιζόμενη χρήση του Λογισμικού μετά από την ειδοποίηση για τέτοιες τροποποιήσεις θα θεωρείται ως αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων της Συμφωνίας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του Λογισμικού και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού που βρίσκονται στην κατοχή σας ή υπό τον έλεγχό σας.

Το Λογισμικό προστατεύεται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και από διεθνείς συμβάσεις. Η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή διανομή του Λογισμικού υπόκειται σε αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Άδεια χρήσης λογισμικού