Kontroller for bevegelsessporing

Du kan angi et bredt utvalg kontroller for webkameraet, slik at det fungerer akkurat slik du vil, og slik at du får best mulig videokvalitet når du bruker bevegelsessporing. Du utfører disse endringene på samme måte som du bruker kontrollpanelet i Smil til å angi innstillingene for opptak og fotografering.

WebCam note Kontroller for bevegelsessporingNB

· Selv om panelet for webkamerakontroller likner på det du bruker i Smil, er innstillingene for bevegelsessporing og Smil uavhengige av hverandre. Endring av innstillingene for en av funksjonene, har ingen innvirkning på den andre.

Slik angir du kontroller for bevegelsessporing:

1. Klikk på kategorien WebCam tile motiondetection.zoom35 Kontroller for bevegelsessporing på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. Ruten Bevegelsessporing vises, og du får se hva webkameraet fanger opp for øyeblikket.
2. Klikk på Kontroller. Panelet med webkamerakontroller vises.
3. Endre kontrollinnstillingene etter behov, i tråd med tabellen nedenfor.

Kontroll

Forklaring

Webkamera

Hvis du har flere Logitech-webkameraer koplet til pc-en, velger du det du vil bruke til bevegelsessporing.

WebCam note Kontroller for bevegelsessporing NB

· Webkameraet kan kun benytte én funksjon om gangen. Når bevegelsessporing er aktivert, kan du ikke bruke webkameraet du har valgt, til å holde videosamtaler, ta bilder eller ta opp videoer. Du omgår denne problemstillingen ved å velge ett kamera til bruk med bevegelsessporing, og et annet til alle andre oppgaver.

Hvis du kun har ett tilkoplet webkamera, vises navnet på dette.

Mikrofon

De fleste webkameraer har en innebygd mikrofon. Hvis datamaskinen også har en innebygd mikrofon, eller hvis du har koplet en annen mikrofon til datamaskinen, kan du bruke dette feltet til å velge hvilken mikrofon du vil bruke når du tar opp video med bevegelsessporing.

WebCam note Kontroller for bevegelsessporing Merknader

· Hvis du kun har én tilgjengelig mikrofon, vises navnet på denne. Du kan da ikke endre på dette alternativet.
· Dersom du velger et webkamera med en innebygd mikrofon, velges den innebygde mikrofonen automatisk, med mindre du bruker et headset. Da forblir headsettet det valgte alternativet. Du kan overstyre dette automatiske valget ved å velge en annen mikrofon fra listen.
· Hvilken mikrofon du velger her, har ingen innvirkning på hvilken mikrofon som brukes med andre programmer. Dette må angis under Lyder og lydenheter i kontrollpanelet i Windows.

WebCam btn mute Kontroller for bevegelsessporing

Klikk for å slå av lyden fra mikrofonen. Du kan da ta opp videoer uten lyd med bevegelsessporing. Les merknaden nederst i dette emnet.

WebCam pantilt md Kontroller for bevegelsessporing

Bruk knappene WebCam btn arrowleft active md Kontroller for bevegelsessporing og WebCam btn arrowright active md Kontroller for bevegelsessporing til å panorere kontrollene (for å justere fokusområdet til webkameraet mot venstre eller høyre).

Bruk knappene WebCam btn arrowup active md Kontroller for bevegelsessporing og WebCam btn arrowdown active md Kontroller for bevegelsessporing til å vippe kontrollene (for å justere fokusområdet til webkameraet oppover eller nedover).

Bruk knappen WebCam button home md Kontroller for bevegelsessporing (hjem) til å sentrere fokusområdet.

WebCam note Kontroller for bevegelsessporing Merknader

· Hvis du vil panorere og vippe, må du zoome inn på motivet først (se nedenfor).
· Du oppnår bedre panorering og vipping hvis du unngår å klikke flere ganger på panorer- eller vipp-knappene i rask rekkefølge. Hver gang du flytter webkameraet, må du vente til det har flyttet før du flytter det igjen.
· Disse knappene fungerer bare på Logitech-webkameraer som har panorer- og vipp-funksjoner.

WebCam btn zoomin md Kontroller for bevegelsessporing, WebCam btn zoomout md Kontroller for bevegelsessporing

Zoome inn og ut på objektet.

WebCam note Kontroller for bevegelsessporing NB

· Disse knappene fungerer bare på Logitech-webkameraer som har zoom-funksjoner.

Du kan gå tilbake til standard zoomenivå ved å klikke på Tilbakestill zoom.

Standard/bredskjermformat

Velg ønsket bildeformat til videoopptak med bevegelsessporing.

Oppløsning

Endre størrelsen på videoene du tar opp ved hjelp av bevegelsessporing.

Høyere oppløsning gir bilder av bedre kvalitet. Filene som opprettes, blir imidlertid mye større, og tar dermed opp mer plass på harddisken. Husk på dette dersom du bruker bevegelsessporing ofte eller over lengre tid.

WebCam note Kontroller for bevegelsessporing NB

· De tilgjengelige oppløsningene varierer fra webkamera til webkamera, og avhenger også av om du velger standard eller bredskjermformat.

Følg ansiktet mitt

Merk av her hvis du vil at webkameraet skal spore ansiktet ditt automatisk mens det tar opp video med bevegelsessporing. Webkameraet kommer da til å panorere og vippe automatisk når hodene i bildet beveger seg, slik at ansiktene holder seg midt i bildet.

RightSound

RightSound-teknologien fra Logitech fjerner uønsket bakgrunnsstøy. Merk av her hvis du ønsker klarere lyd ved bevegelsessporing. Da blir du alltid hørt, høyt og tydelig.

RightLight

RightLight justerer webkameraets bildeinnstillinger automatisk, slik at du får best mulig bildekvalitet under alle lysforhold. Dette er mulig fordi teknologien justerer bildehastigheten og eksponeringen ved behov, for å kompensere for lite lys.

Vi anbefaler at du merker av for å aktivere RightLight, da det bare justerer bildehastighet og eksponering ved dårlige lysforhold. Hvis det ikke er behov for justeringer, utføres de heller ikke.

WebCam note Kontroller for bevegelsessporing Tips:

· Hvis du aktiverer RightLight når du befinner deg i omgivelser med lite lys, senkes bildehastigheten. Dette kan resultere i hakkete video. Dersom dette skjer, anbefaler vi at du lar RightLight være aktivert, og forsøker å få inn mer lys bakfra og fra siden. RightLight øker da bildehastigheten automatisk, og videoen blir jevnere og kvaliteten høyere.

Hvis det ikke er mulig å forbedre lysforholdene, kan du prøve å fjerne avmerkingen og deaktivere RightLight, for å se om det løser problemet.

Automatisk fokus

Merk av for Automatisk fokus hvis du ønsker at webkameraet skal fokusere på objekter i forgrunnen automatisk ved opptak med bevegelsessporing. Slik får du skarpe bilder, særlig nærbilder.

Du kan fjerne avmerkingen for Automatisk fokus dersom du ønsker å fokusere manuelt ved hjelp av glidebryteren.

Beveg den mot WebCam icon focusmacro Kontroller for bevegelsessporing for å fokusere på små objekter i nærheten av webkameraet, eller beveg den mot WebCam icon focusinfinite Kontroller for bevegelsessporing for å fokusere på helheten.

WebCam note Kontroller for bevegelsessporing Merknader

· Vi anbefaler at du bruker autofokus, slik at du får skarpe bilder uansett hvor langt unna webkameraet motivet er.
· Når du angir fokus manuelt, kan du få uskarpe bilder dersom du velger en innstilling helt til venstre eller helt til høyre med glidebryteren.
· Ikke alle Logitech-webkameraer støtter autofokus.

Avanserte innstillinger >

Viser avanserte tilleggsinnstillinger for webkameraet, som kan endres for opptak med bevegelsessporing. Se Avanserte innstillinger for mer informasjon.

I tillegg til innstillingene nevnt ovenfor, kan du også angi om du vil ta opp lyd når du bruker bevegelsessporing til å ta opp video. Du angir denne innstillingen i kategorien Smil, som du finner i innstillingene for webkameraprogrammet. Se Innstillinger for mer informasjon. Du kan også trykke på lyd av-knappen i programmet for bevegelsessporing for å slå av lyden i opptak startet med bevegelsessporing.

 

Kontroller for bevegelsessporing