Lisensavtale for programvare

LOGITECH GIR DEG LISENS FOR DENNE PROGRAMVAREN PÅ BETINGELSE AV AT DU GODTAR ALLE VILKÅRENE I HERVÆRENDE LISENSAVTALE. Dette er en juridisk avtale mellom deg (enten en individuell sluttbruker eller en enhet) og Logitech (“avtale”). Tar du i bruk programvaren, bekrefter du at du godtar vilkårene i denne avtalen. Dersom du ikke aksepterer vilkårene og betingelsene i denne avtalen, må du returnere programvaren og andre gjenstander som er del av dette produktet i den originale pakken, samt kvittering til ditt innkjøpssted snarest for å få pengene dine tilbake, eller hvis du har lastet ned denne programvaren fra en Logitech-nettside, må du slutte å bruke programvaren og kassere samtlige kopier av programvaren du besitter eller kontrollerer.

1. Inngåelse av avtale. I henhold til vilkårene i denne avtalen gir Logitech og Logitechs leverandører deg en ikke-eksklusiv rett til å bruke én kopi av programvaren og eventuell dokumentasjon som måtte følge med denne avtalen (“Programvare”), på kun én datamaskin sammen med det Logitech-produktet du har kjøpt. Ingen andre rettigheter innrømmes. Programvaren er i bruk når den er lastet i datamaskinens permanente eller midlertidige minne. Du kan lage én sikkerhetskopi av programvaren. Sikkerhetskopien skal inneholde all informasjon om opphavsrett og andre merknader som er inkludert i programvaren fra Logitech. Det er bare tillatt å installere programvaren på en nettverksserver for intern distribusjon hvis du har kjøpt en programvarelisens for hver enkelt nettverksmaskin som programvaren skal distribueres til.
2. Begrensninger. Programvaren inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale med produkthemmeligheter og annet materiale som tilhører Logitech eller Logitechs lisensgivere. Du godtar at for å beskytte dette materialet, med unntak av det som er eksplisitt uttrykt i gjeldende lov, har verken du eller en tredjepart som handler på dine vegne, tillatelse til å: (i) dekompilere, ta fra hverandre eller rekonstruere programvaren, (ii) modifisere eller konstruere avledninger av programvaren, (iii) bruke programvaren til å tilby tjenester, offentlig bruk eller andre datatjenester til tredjeparter, (iv) overføre programvaren eller tilby dens funksjonalitet, i sin helhet eller delvis, via Internett eller andre nettverk (med unntak av de eksplisitte tillatelser som er gitt ovenfor), eller (v) selge, distribuere, leie, leie ut, overføre lisensen eller på annen måte overføre programvaren til en tredjepart, med unntak av en permanent overføring av Logitech-produktet som bruker programvaren, på den betingelse at: (a) alle programvareoppdateringer er inkludert i overføringen, (b) du ikke beholder noe eksemplar av programvaren selv, og (c) den du overfører programvaren til, godtar vilkårene i denne avtalen.
3. Eierskap. Programvaren er lisensiert, ikke solgt, til deg utelukkende for bruk i henhold til betingelsene i denne avtalen, og Logitech forbeholder seg alle rettigheter med mindre annet er eksplisitt uttrykt i avtalen. Logitech og/eller Logitechs lisensgivere har rettighetene til produktnavnet og ellers all annen opphavsrett som medfølger.
4. Opphør. Denne avtalen er bindende til den opphører. Ved brudd på vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen, opphører bruksretten til denne programvaren automatisk, og programvaren må returneres til Logitech, eller alle kopier av programvaren må ødelegges. Avtalen kan opphøre når som helst ved at du ødelegger alle kopier av programvaren som du er i besittelse av. Dersom Logitech kommer med en offentlig kunngjøring eller pressemelding med krav om at programvaren ikke lenger skal brukes, må du øyeblikkelig etterkomme denne oppfordringen. Vilkårene og bestemmelsene i paragraf 3, 7, 8 og 12 gjelder også etter at avtalen er opphørt.
5. Begrenset produktgaranti. Logitech garanterer at programvaren i overveiende grad stemmer overens med tilhørende dokumentasjon, og at medier som inneholder programvaren, skal være fri for materialdefekter, og at begge disse punktene skal gjelde i nitti (90) dager fra kjøpsdato. Logitechs begrensede garanti kan ikke overdras og gjelder kun for den opprinnelige kjøperen. Garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du er dekket av andre lover, avhengig av nasjonalt lovverk.
6. Rettsmiddel. Logitechs eneste ansvar og ditt eneste rettsmiddel for ethvert garantibrudd ligger i at Logitech skal, etter Logitechs valg, enten (a) reparere eller erstatte programvaren eller mediet, forutsatt at programvaren returneres til forhandleren eller et annet sted spesifisert av Logitech, sammen med en kopi av kvitteringen, eller (b) refundere salgsprisen. Alle erstatningsprogramvarer og erstatningsmedier skal enten ha like lang garantiperiode som tiden som gjenstod av originalgarantien, eller tretti (30) dagers garanti, alt etter hvilken av disse som er lengst. Dette rettsmiddelet gjelder ikke dersom mangelen i programvaren eller mediet skyldes uhell, misbruk eller feil bruk.
7. ANSVARSFRASKRIVELSE. GARANTIENE SOM ER EKSPLISITT UTTRYKT I DENNE AVTALEN, ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER. Logitech og Logitechs leverandører erklærer enhver annen garanti ugyldig, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for visse formål og ivaretakelse av tredjeparts rettigheter når det gjelder maskinvare og media, samt alle garantier om ikke-forstyrrelser og nøyaktighet når det gjelder informasjon. Ingen Logitech-forhandler, -representant eller -ansatt er autorisert til å foreta endringer, utvidelser eller tilføyelser til denne garantien. Enkelte lands lovgivning tillater ingen begrensninger av hvor lenge en implisert garanti skal vare, så det er mulig at begrensningene som er nevnt ovenfor ikke gjelder deg.
8. ANSVARSBEGRENSNING. Logitech og Logitechs leverandører er aldri ansvarlige for eventuelle utgifter i forbindelse med anskaffelse av reserveprodukter eller -tjenester, tap av fortjeneste, tap av data eller informasjon eller andre spesielle, indirekte skader eller følgeskader som på noen måte skyldes salg av, bruk av eller manglende mulighet til bruk av et Logitech-produkt eller en Logitech-tjeneste, selv om Logitech er underrettet om muligheten for slike skader. IKKE I NOE TILFELLE SKAL LOGITECHS ELLER LOGITECHS FORHANDLERES TOTALE ANSVAR OVERSKRIDE DEN FAKTISKE PENGESUM SOM ER BETALT FOR LOGITECH-PRODUKTET ELLER ‑TJENESTEN SOM ER GRUNNLAGET FOR ANSVARSPÅBEROPELSEN. Enkelte lands lovgivning tillater ingen form for fraskrivelse eller begrensing av ansvar ved uhell og følgeskader, så det er mulig at begrensningene eller unntaket som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg. Begrensningene ovenfor gjelder ikke ved personskader når, og i den grad, gjeldende lover krever et slikt ansvar.
9. Begrensede rettigheter i henhold til amerikanske myndigheter. Når det gjelder bruk, mangfoldiggjøring og offentliggjøring i regi av amerikanske myndigheter, gjelder begrensningene angitt i denne avtalen og i DFARS 227.7202-1(a) og 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OKT 1988) FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, eller FAR 52.227-14 (ALT III), etter relevans. Logitech Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555, USA.
10. Eksportrestriksjoner. Du godtar og bekrefter at verken programvaren eller andre tekniske data mottatt fra Logitech, skal eksporteres utenfor USA, med unntak av etter avtale og tillatelser jf. USAs lover og regler. Dersom du kjøpte programvaren utenfor USA, samtykker du nå i at du ikke vil reeksportere programvaren eller andre tekniske data du har mottatt fra Logitech, med unntak av etter USAs lover og regler og også de lover og regler som gjelder i det domsområdet hvor du skaffet deg programvaren.
11. Fullmektiger og tredjepartskjøpere. Dersom du kjøper programvaren på vegne av en annen person eller enhet, representerer du vedkommende og garanterer at du har autoritet til å binde den personen eller enheten som du kjøper programvaren for, etter de betingelser som gjelder i denne avtalen.
12. Generelle vilkår. Denne avtalen beskyttes av og tolkes i samsvar med USAs og staten Californias lover, uten hensyn til eller benyttelse av prinsipper eller regler om valg av lovsett. Dersom kompetente rettsmyndigheter skulle finne at vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen, eller deler derav, ikke er gjennomførlige, skal vilkårene og bestemmelsene gjennomføres slik at partene berøres i så stor grad som tillates, og resten av avtalen skal fremdeles ha full kraft. Denne avtalen består av den hele og fulle avtale mellom de ulike partene når det gjelder bruk av programvaren og erstatter alle tidligere og samtidige betingelser, avtaler og forbindelser, muntlige eller skriftlige, angående emnet. Logitech kan, etter eget forgodtbefinnende, når som helst endre deler av denne avtalen. Logitech kan gi deg beskjed om eventuelle endringer ved å legge ut informasjon om slike endringer på Logitechs nettsted eller gi deg beskjed via e-post, brev eller på andre måter. Dersom du fortsetter å bruke programvaren etter at du har fått beskjed om disse endringene, vil det tolkes som at du godtar alle endringene av avtalen. Dersom du ikke godtar disse endringene, skal du umiddelbart slutte å bruke programvaren og ødelegge alle kopier av programvaren som du måtte være i besittelse av.

Dette programmet er beskyttet av USAs lov om opphavsrett og internasjonale avtaler. Uautorisert kopiering eller distribusjon av programvaren vil bli strafferettslig forfulgt.

Lisensavtale