Prywatność i jej ochrona

Mając na uwadze potrzebę zagwarantowania prywatności swoim klientom, firma Logitech przygotowała te Zasady prywatności i bezpieczeństwa („Zasady”), w których wyjaśniono, jak firma Logitech korzysta z informacji osobistych użytkowników i chroni je. Należy uważnie przejrzeć tę stronę. Ewentualne pytania należy kierować na adres privacy@logitech.com.

 
Zbieranie informacji

Informacje osobiste

Firma Logitech może poprosić użytkownika o zarejestrowanie się i podanie informacji osobistych, na przykład w przypadku zakupu produktów w sklepie internetowym firmy Logitech, pobierania oprogramowania, rejestrowania nowych produktów, uzyskiwania dostępu do informacji o produktach, funkcji lub programów, brania udziału w konkursie lub loterii albo odwiedzania strony wymagającej autoryzacji. Firma Logitech może też zbierać informacje dotyczące karty kredytowej w celu pobierania opłat za zakupione produkty i usługi.

Te informacje osobiste mogą obejmować nazwisko, adres e-mail, identyfikator użytkownika, nazwę domeny, adres URL, adres korespondencyjny i numer telefonu. Firmę Logitech mogą też interesować dane demograficzne, takie jak wiek, płeć, kod pocztowy, wykształcenie, dochody, system operacyjny, preferencje i zakres zainteresowań użytkownika oraz to, czy jest osobą prywatną, czy reprezentuje firmę. Rezygnacja z zarejestrowania się i podania tych informacji nie przeszkadza w korzystaniu z większości obszarów witryny internetowej firmy Logitech. Uniemożliwia jednak dostęp do tych obszarów, które wymagają rejestracji.

Ponadto w przypadku korzystania z udostępnionej usługi poleceń w celu powiadomienia znajomego o witrynie firmy Logitech użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia/nazwiska oraz adresu e-mail tej osoby. Firma Logitech automatycznie wyśle tej osobie jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia witryny. Firma Logitech nie przechowuje tych informacji i używa ich wyłącznie w celu wysłania jednorazowej wiadomości e-mail.

Informacje osobiste dzieci

Firma Logitech nie zbiera świadomie informacji umożliwiających osobistą identyfikację od dzieci i młodzieży poniżej trzynastego roku życia. W przypadku uzyskania wiedzy o posiadaniu takich informacji osobistych firma Logitech podejmie odpowiednie kroki, aby je usunąć.

Informacje o konfiguracji systemu

Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową firmy Logitech lub korzysta z usług online tej firmy, na przykład z usługi Logitech Desktop Messenger, w dziennikach serwerów są automatycznie zbierane pewne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputera użytkownika. Te informacje mogą obejmować adres IP, informacje w plikach cookie, identyfikator GUID, informacje o komputerze i systemie operacyjnym, opis i sposób używania podłączonych produktów firmy Logitech, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu, informacje o dostawcy usług i adresy witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie.

Informacje o korzystaniu z witryny internetowej

Firma Logitech śledzi informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z jej witryny internetowej, stosując pliki cookie, identyfikatory GUID, znaczniki internetowe i sygnały internetowe. Śledzi też dane dotyczące nawigacji (pliki dzienników, dzienniki serwerów i tzw. strumienie kliknięć). Dzięki temu firma Logitech wie, jak użytkownik korzysta z jej usług w trybie online, i za jego zgodą może powiązać tę wiedzę z informacjami osobistymi w celu odpowiedniego dostosowania udostępnianej zawartości. Są również zbierane informacje o adresie URL wcześniej odwiedzonej witryny internetowej oraz o godzinach korzystania z witryny internetowej firmy Logitech. Ponadto są śledzone strony odwiedzane w ramach tej witryny internetowej oraz szczegóły wszelkich transakcji (pobieranie plików, zamówienia, żądania i polecenia). Przeglądarkę można skonfigurować do powiadamiania użytkownika o wysyłaniu pliku cookie albo odmawiania obsługi plików cookie lub usuwania ich, ale w takim przypadku pewne funkcje witryny internetowej firmy Logitech mogą nie działać.

Informacje o korzystaniu z pilotów zdalnego sterowania Harmony

W przypadku używania pilota Harmony lub odwiedzania witryny www.harmonyremote.com firma Logitech może także gromadzić pewne informacje o używanych urządzeniach elektronicznych i (lub) konfiguracjach kanałów telewizyjnych, aby ułatwić programowanie pilota.

Informacje o korzystaniu z usługi SqueezeNetwork

W przypadku używania usługi SqueezeNetwork do uzyskiwania internetowych strumieni muzyki, danych RSS, wiadomości ze źródeł danych i audycji internetowych albo odwiedzania witryny www.squeezenetwork.com firma Logitech zbiera adresy IP i MAC odtwarzacza, adres e-mail, informacje o kodzie pocztowym oraz nazwach użytkownika i hasłach w celu ułatwienia nawiązywania połączeń z radiem internetowym lub usługami muzycznymi innych firm za pomocą odtwarzaczy Squeezebox i Transporter.

 
Sposób korzystania z informacji

Informacje osobiste

Za wyraźną zgodą użytkownika firma Logitech zbiera i integruje jego informacje osobiste, a następnie używa ich do ulepszania i personalizowania obsługi swojej witryny internetowej, produktów i usług. Umożliwia to realizację następujących ulepszeń: (1) użytkownik może szybko odnajdować oprogramowanie, usługi i informacje w witrynie www.logitech.com; (2) firma Logitech może tworzyć dostosowaną i zgodną z oczekiwaniami zawartość witryny internetowej i inne usługi; (3) użytkownik może otrzymywać powiadomienia o produktach i uaktualnieniach witryny internetowej, aktualizacjach, ofertach specjalnych, promocjach, biuletynach, zapowiedziach najnowszych produktów, nadchodzących wydarzeniach, programach i innych nowych usługach firmy Logitech; (4) użytkownik może być zapraszany do uczestnictwa w programach lub ankietach dotyczących produktów i usług. Firma Logitech korzysta z tych informacji do komunikowania się z użytkownikiem za pośrednictwem Internetu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej lub telefonu wyłącznie po udzieleniu przez niego wyraźnej zgody na taką komunikację. Jedynym wyjątkiem od tych Zasad są wiadomości e-mail usług informujące użytkownika o przerwach w działaniu systemu, problemach dotyczących produktów i wycofaniu produktów, zawierające przypomnienia haseł itp.

Ponadto na podstawie podsumowanych danych anonimowych są tworzone statystyki i raporty do różnych celów biznesowych. Firma Logitech może tworzyć podsumowania danych anonimowych i udostępniać dane anonimowe partnerom marketingowym w celu oferowania wszystkim klientom możliwie najatrakcyjniejszych produktów i usług oraz ulepszania zawartości i usług.

Sporadycznie firma Logitech zleca innym firmom świadczenie ograniczonych usług w jej imieniu, takich jak obsługa i dostarczanie przesyłek, obsługa klienta, przetwarzanie transakcji oraz wykonywanie analiz statystycznych usług firmy Logitech. Te firmy otrzymują tylko informacje osobiste (takie jak adres e-mail) potrzebne do udostępniania określonego rodzaju usług. Dostawcy usług firmy Logitech są zobowiązani do zachowania poufności informacji użytkowników i nie mogą ich używać w żadnych innych celach.

Od czasu do czasu firma Logitech uzupełnia informacje zbierane w witrynie o informacje uzyskane drogą inną niż elektroniczna lub od innych podmiotów. Te informacje są używane do precyzyjniejszego określania profilu klienta i do gromadzenia biznesowych informacji kontaktowych. Takie informacje uzupełniające są więc powiązane z firmowymi informacjami kontaktowymi, a w niektórych przypadkach z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby. Informacje zebrane za pomocą różnych witryn firmy Logitech i przez różne podmioty z rodziny firmy Logitech mogą być porównywane wewnętrznie w celu wyeliminowania duplikatów.

Wiadomości e-mail

Firma Logitech okresowo wysyła do zarejestrowanych użytkowników wiadomości e-mail z informacjami o swoich produktach i usługach. W wysyłanej wiadomości e-mail może zostać użyty obrazek o nazwie „single pixel GIF”, który pozwala przystosować format wiadomości do możliwości komputera adresata. Za pomocą tej technologii jest też określana łączna liczba osób, które otwierają wiadomości wysłane przez firmę Logitech. Gdy użytkownik inicjuje odpowiedź, klikając łącze zawarte w wiadomości e-mail, następuje przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej. Odpowiedź jest rejestrowana, a następnie używana w celu dostarczania użytkownikowi materiałów lepiej dopasowanych do jego zainteresowań.

Ujawnianie informacji

Firma Logitech zachowuje poufność informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Nie ujawnia ich osobom trzecim ani podmiotom, które nie muszą mieć do nich dostępu, chyba że zajdą określone okoliczności. Poniżej wyszczególniono dodatkowe okoliczności, w jakich firma Logitech może udostępniać informacje osobiste użytkownika:

Niektórzy pracownicy, niezależni podwykonawcy i dostawcy usług firmy Logitech mogą mieć dostęp do informacji umożliwiających identyfikację użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wspierania firmy Logitech w prowadzeniu działalności. Ci pracownicy i podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa.

Dostęp do tych informacji mogą mieć filie, przedstawicielstwa i zewnętrzni dostawcy usług firmy Logitech w okolicznościach uznanych przez firmę za uzasadnione.

Firma Logitech może ujawnić informacje umożliwiające identyfikację użytkownika innej firmie w przypadku planowanego połączenia z tą firmą lub przejęcia przez nią, a także dowolnej organizacji zaangażowanej w połączenie, przekazywanie lub sprzedaż własności czy podmiotów firmy Logitech.

Przed ujawnieniem danych umożliwiających identyfikację użytkownika z innych przyczyn firma Logitech uzyska najpierw jego zgodę, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail, potwierdzenia kliknięciem, możliwości niewyrażenia zgody drogą elektroniczną lub w inny sposób.

Jeśli użytkownik umieści jakiekolwiek informacje w publicznym obszarze witryny internetowej firmy Logitech, na przykład w pokojach rozmów albo na tablicach wiadomości, będą one publicznie dostępne oraz mogą zostać ponownie wykorzystane i opublikowane przez firmę Logitech według jej uznania i zgodnie z Warunkami użytkowania.

Te informacje mogą zostać ujawnione w celu ochrony praw i własności firmy Logitech, w tym jej witryn internetowych.

Firma Logitech może również udostępnić informacje umożliwiające identyfikację użytkownika w odpowiedzi na żądania organów ścigania, decyzje sądu lub inne procesy prawne lub w przypadku gdy uzna, że takie ujawnienie jest niezbędne do zbadania, uniknięcia lub zwalczenia nielegalnych działań, oszustw, zagrożeń fizycznych, które mogą dotyczyć użytkownika lub innych osób, zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, a także z innych powodów uzasadnionych obowiązującym prawem lub przepisami.

Organizacja, która na mocy jednego z wyżej podanych uwarunkowań uzyska dostęp do informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, zostanie zobowiązana przez firmę Logitech do przestrzegania ujętych w tych Zasadach warunków dotyczących ochrony i obsługi informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Zakaz ujawniania

Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej firma Logitech nie będzie ujawniać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika innym podmiotom, w tym również reklamodawcom, bez jego wyraźnej zgody. Ponadto firma Logitech nie będzie udostępniać, sprzedawać, wydzierżawiać ani w żaden inny sposób ujawniać informacji osobistych użytkownika, listy adresów e-mail ani listy adresów pocztowych innym podmiotom do ich własnych celów promocyjnych.

 
Kontrola i przegląd informacji osobistych

W trakcie rejestracji użytkownika firma Logitech oferuje mu możliwość wybrania sposobu zbierania, używania i udostępnienia jego informacji osobistych. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dalszej komunikacji z firmą Logitech, w tym również z otrzymywania biuletynów, ofert specjalnych i aktualizacji, anulując subskrypcję. Każda wiadomość e-mail odebrana od firmy Logitech zawiera instrukcje dotyczące zaprzestania otrzymywania podobnych wiadomości. Można także skontaktować się z firmą Logitech w dowolny z wymienionych niżej sposobów, aby zrezygnować z dalszej komunikacji.

Telefon: +1 510-795-8500
E-mail: privacy@logitech.com
Adres pocztowy: Logitech Privacy Officer, 6505 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555 USA
Witryna internetowa: www.logitech.com/subscribe

W przypadku gdy informacje osobiste użytkownika zmienią się (np. zmieni się kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail lub adres pocztowy) lub nie będzie on już zainteresowany informacjami o produktach i usługach firmy Logitech, może on zmienić lub usunąć albo dezaktywować te informacje. W tym celu można odwiedzić stronę zarządzania subskrypcją w witrynie internetowej firmy Logitech lub wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@logitech.com. Firma Logitech udzieli odpowiedzi na prośbę o sprawdzenie przechowywanych informacji w ciągu 30 dni od otrzymania takiej prośby.

Do próśb o podanie informacji umożliwiających identyfikację użytkownika firma Logitech dołącza opcję niewyrażenia zgody na wykorzystanie ich do określonych celów. Na przykład użytkownik, który kupuje produkt i/lub usługę, ale nie chce otrzymywać żadnych dodatkowych materiałów marketingowych od firmy Logitech, może to określić w formularzu zamówienia.

 
Zasady Safe Harbor

Zbierane w tej witrynie informacje osobiste mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, w których firma Logitech ma swoje filie, przedstawicielstwa i agencje. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na tego typu przekazywanie informacji poza granice swojego kraju. Firma Logitech przestrzega zasad Safe Harbor Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami Departament Handlu w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych pochodzących z Unii Europejskiej. Więcej informacji o zasadach Safe Harbor można uzyskać, odwiedzając poświęconą im witrynę internetową amerykańskiego Departamentu Handlu, w której zawarto informacje o zbieraniu, wykorzystywaniu i przechowywaniu danych pochodzących z Unii Europejskiej.

 
Ochrona informacji

Firma Logitech dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji osobistych użytkownika. Stosowanych jest wiele przeróżnych technologii i procedur zabezpieczeń w celu ochrony informacji osobistych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Informacje osobiste są na przykład przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie. Systemy te są umieszczone w specjalnie chronionych pomieszczeniach. Informacje ściśle poufne, takie jak numery kart kredytowych, są transmitowane przez Internet w formie zaszyfrowanej, na przykład przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Firma Logitech jest licencjobiorcą programu ochrony prywatności TRUSTe. TRUSTe jest niezależną, niedochodową organizacją, której celem jest umożliwienie osobom fizycznym i prawnym ustanowienia między sobą opartych na pełnym zaufaniu relacji, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo danych osobowych. Te Zasady dotyczą witryny www.logitech.com. Chcąc udowodnić, że ściśle przestrzega zasad prywatności, firma Logitech zgodziła się ujawnić swoje praktyki w tym zakresie i poddać je weryfikacji przez organizację TRUSTe.

Pytania lub zastrzeżenia dotyczące tych Zasad należy w pierwszej kolejności kierować do firmy Logitech na adres privacy@logitech.com. Wszystkie uwagi i zastrzeżenia klientów zostaną starannie przeanalizowane przez firmę Logitech. W przypadku otrzymania niesatysfakcjonującej odpowiedzi lub braku odpowiedzi można skontaktować się z organizacją TRUSTe za pomocą strony www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php w Stanach Zjednoczonych. Organizacja TRUSTe w porozumieniu i wspólnie z firmą Logitech rozwiąże zgłoszony problem. Należy mieć na uwadze, że program TRUSTe dotyczy wyłącznie informacji zbieranych za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej (www.logitech.com) i nie dotyczy informacji zbieranych za pośrednictwem oprogramowania pobranego z tej witryny.

 
Zmiany niniejszych zasad

Od czasu do czasu firma Logitech aktualizuje niniejsze Zasady. Zmiany wprowadzone przez firmę Logitech w tych Zasadach są oznaczane wyrazem „updated” (zaktualizowane) umieszczonym obok łącza do tych Zasad na stronie głównej witryny www.logitech.com. W przypadku zmian merytorycznych w tych Zasadach lub w sposobie używania informacji osobistych przez firmę Logitech przed wprowadzeniem takich zmian firma Logitech poinformuje o nich w wyraźnie wyeksponowanym ogłoszeniu. W żadnym wypadku nie zostaną wprowadzone zmiany obniżające poziom ochrony zebranych wcześniej informacji osobistych użytkownika bez jego zgody.

Firma Logitech zachęca użytkownika do okresowego przeglądania tych Zasad, aby miał bieżącą wiedzę o tym, jak firma Logitech chroni jego informacje.

 

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Logitech i jej produktami.

Logitech Privacy Officer
privacy@logitech.com
Logitech Inc.
7600 Gateway Blvd.
Fremont
California 94560 USA

Poprawiono 18 czerwiec 2012 r.

 

 

 

Prywatność i jej ochrona