Yazılım Lisans Sözleşmesi

LOGITECH BU YAZILIMIN LİSANSINI, ANCAK BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMENİZ ŞARTIYLA VERMEYİ KABUL EDER. Bu, siz (son kullanıcı kişi veya tüzel kişilik) ve Logitech arasında yapılmış yasal bir sözleşmedir (“Sözleşme”). Bu yazılımı kullanarak, bu Sözleşmenin şartları ve koşulları ile yükümlü olmayı kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşmenin şartları ve koşullarını kabul etmiyorsanız, paranızın tümünün iadesi için, yazılımı ve bu ürünün parçası olan diğer öğeleri orijinal paketleri içinde, satış makbuzunuzla birlikte gecikmeden satın aldığınız yere iade edin ya da bu yazılımı bir Logitech Web sitesinden yüklediyseniz, yazılımı kullanmayı bırakın ve yazılımın sahip olduğunuz veya denetlediğiniz tüm kopyalarını yok edin.

1. Sözleşmenin Tanıdığı Hak. Bu Sözleşmenin şartları ve koşullarına tabi olarak, Logitech ve tedarikçileri, size yazılım programının bir kopyasını ve bu Sözleşmeye eşlik eden belgelerin tümünü (“Yazılım”) tek bir bilgisayarda, sadece satın aldığınız Logitech ürünü ile birlikte kullanmanız için münhasır olmayan bir lisans vermektedir. Bunun dışında başka bir hak tanınmamaktadır. Bu yazılım, bilgisayarın sürekli ya da geçici belleğinde yüklü ise kullanımdadır. Sadece yedekleme amaçlı olarak, Yazılımın tek bir kopyasını çıkarabilirsiniz. Yedek kopyaya, Yazlıma dahil edilen tüm telif hakları ve diğer bildirimleri Logitech’in sağladığı şekilde dahil etmeniz gerekmektedir. Yazılımın bir ağ sunucusuna yalnızca Yazılımın dahili dağıtımı için yüklenmesine, Yazılımın dağıtıldığı ağ üzerindeki her bilgisayar için ayrı birer Yazılım lisansı satın almış olmanız şartıyla izin verilmektedir.
2. Kısıtlamalar. Yazılım, telif hakları ile güvence altına alınmış materyal, ticari sırlar ve Logitech’e ve onun lisans vericilerine ait malzemeleri içerir. Mülkiyete konu olan bu malzemeleri korumak için, sizin ya da sizin adınıza üçüncü tarafın, geçerli kanun ile açıkça izin verilmedikçe, aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz: (i) Yazılımı kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme veya üzerinde ters mühendislik işlemleri uygulama; (ii) Yazılımı değiştirme veya türevlerini oluşturma; (iii) Yazılımı herhangi bir şekilde, üçüncü taraflara, hizmet bürosu, ticari zaman paylaşımı veya diğer bilgisayar hizmetleri sağlamak için kullanma; (iv) Yazılımın veya işlevlerinin tümünü ya da bir parçasını, Internet veya (yukarda açıkça belirtilen durum dışında) başka bir ağ üzerinde iletme veya (v) Yazılımı üçüncü bir tarafa satma, dağıtma, kiralama, alt lisanslama veya diğer şekillerde devretme. Bunların yapılabilmesi ancak Logitech ürününün Yazılımı kullanarak sürekli olarak devrinde söz konusudur; bunun için gerekli koşullar: (a) tüm Yazılım yükseltmeleri devir işlemine dahil edilmesi, (b) Yazılımın bir kopyasının sizde kalmaması ve (c) devralan tarafın bu Sözleşmenin şartları ve koşulları ile yükümlü olmayı kabul etmesi.
3. Mülkiyet. Bu Yazılım, size satılmamış, yalnızca bu Sözleşmenin şartları ve koşullarına uygun olarak kullanmanız için lisansı verilmiştir ve Logitech, bu Sözleşmede size açıkça tanınmayan hakları saklı tutar. Logitech ve/veya onun lisans vericileri, Yazılımın mülkiyetini ve onunla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.
4. Fesih. Bu Sözleşme, feshedilene dek yürürlüktedir. Bu Sözleşmenin şartlarının herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda, Yazılımı kullanma hakkı otomatik olarak feshedilir ve bu durumda Yazılım Logitech’e iade edilmeli ya da tüm kopyaları yok edilmelidir. Siz de herhangi bir zamanda Yazılımın sahip olduğunuz veya denetlediğiniz tüm kopyalarını yok ederek bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Logitech, halka duyuru veya basın bildirisi ile bu Yazılımın kopyalarının kullanımının durdurulmasını isterse, bu isteğe hemen uymanız gerekir. Paragraf 3, 7, 8 ve 12’deki şartlar, Sözleşmenin feshinden sonra da devam eder.
5. Sınırlı Ürün Garantisi. Logitech, satın alma tarihinden itibaren doksan (90) gün süreyle, yazılımın yayınlanmış belgelerine uygun olacağını ve Yazılımı içeren ortamın malzemesinde kusur olmayacağını garanti eder. Logitech’in sınırlı garantisi devredilemez ve sadece asıl satın alan için geçerlidir. Garanti size belli hukuki haklar tanır ve yerel kanunlara göre değişen başka haklarınız da olabilir.
6. Telâfi. Garantinin herhangi bir ihlali için, Logitech’in tüm yükümlülüğü ve sizin münhasır telafi hakkınız, Logitech’in seçimi dahilinde şunların yapılması olacaktır: (a) Yazılımın ya da ortamın satın alındığı yere ya da Logitech’in yönelttiği yerlere satış makbuzu ile birlikte iade edilmesi durumunda, Yazılımı ya da ortamı onarma veya değiştirme veya (b) ödenen ücreti geri ödeme. Tüm yeni Yazılım ya da ortam, orijinal garanti süresinin geri kalan süresi için veya otuz (30) gün için, hangisi daha uzunsa, garanti dahilinde olacaktır. Yazılım ya da ortamdaki bozukluk, kaza, kötü kullanım veya yanlış uygulama sonucu gerçekleştiyse, bu telâfiler geçerli değildir.
7. GARANTİ REDDİ. BU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLEN GARANTİLER, TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNİ ALIR. LOGITECH VE TEDARİKÇİLERİ, YAZILIM VE ORTAMLA İLGİLİ TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ GARANTİLERİ VE BİLGİ İÇERİĞİNİN ÇAKIŞMAMASI VE KESİNLİĞİ KONUSUNDAKİ TÜM GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM DİĞER GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER. HİÇBİR LOGITECH BAYİİ, ACENTESİ VEYA ÇALIŞANI, BU GARANTİYE BİR DEĞİŞİKLİK, UZATMA YA DA EK YAPMAYA YETKİLİ DEĞİLDİR. Bazı yargı mercileri, zımni garantilerin geçerli olduğu süreyle ilgili herhangi bir sınırlamaya izin vermediği için yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.
8. YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANMASI. LOGITECH VEYA TEDARİKÇİLERİ, LOGITECH’İN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA HİZMETİNİN SATIŞI, KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI SONUCUYLA ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYLI, NEDEN OLUNAN YA DA ARIZI ZARARDAN VEYA YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN SAĞLANMASI MALİYETİ, KAR KAYBI, BİLGİ VEYA VERİ KAYBINDAN, LOGITECH’E BU ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞI ÖNCEDEN HABER VERİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA, LOGITECH VE TEDARİKÇİLERİNİN TOPLAM BORÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BORÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE NEDEN OLAN LOGITECH ÜRÜNÜ VEYA HİZMETİ İÇİN ÖDENEN ÜCRETİ AŞMAYACAKTIR. Bazı yargı mercileri, arızi ya da neden olunan zararların dışarıda bırakılmasına ya da sınırlanmasına izin vermediği için yukarıdaki sınırlama veya dışarıda bırakma hükmü sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıdaki sınırlamalar, ilgili yasaların gerektirdiği durumlarda ve kapsamı çerçevesinde, kişisel yaralanmalar için geçerli olmayacaktır.
9. A.B.D. Hükümeti ile Sınırlı Haklar. A.B.D Hükümeti tarafından kullanım, çoğaltma veya ifşa etme, bu Sözleşmede belirtilen ve DFARS 227.7202-1(a)’da ve 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (EKİM 1988) FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 veya FAR 52.227-14 (ALT III)’da geçerli olarak belirtilmiş olan kısıtlamalara tabidir. Logitech Inc. 6505 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555.
10. İhracat Kanunu Güvenceleri. Logitech’ten alınan Yazılımın ya da diğer teknik verilerin, Amerika Birleşik Devletleri kanunları ve düzenlemeleri ile yetkilendirilmesi ve izin verilmesi dışında, Amerika Birleşik Devletleri dışına ihraç edilmeyeceğini kabul ediyor ve tasdik ediyorsunuz. Yazılımı yasalara uygun olarak Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bir ülkeden temin ettiyseniz, Logitech’ten alınan Yazılımı ya da diğer teknik verileri, Amerika Birleşik Devletleri kanunları ve düzenlemeleri ve Yazılımı aldığınız ülkenin kanunları ve düzenlemelerince izin verilmesi durumu dışında, tekrar ihraç etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.
11. Acenteler ve Üçüncü Taraf Satın Alıcılar. Yazılımı bir başka kişi ya da tüzel kişilik adına alıyorsanız, Yazılımı adına aldığınız kişiyi ya da tüzel kişiliği, bu Sözleşmenin şartları ve koşulları ile bağlayıcı kılma yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve garanti ediyorsunuz.
12. Genel Şartlar ve Koşullar. Bu Sözleşme, kendisiyle ilişkilendirilen veya uygulanan kanun kural ve ilkeleri ne olursa olsun, Amerika Birleşik Devletleri ve Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanır. Herhangi bir nedenle, yetkili bir mahkeme, bu Sözleşmenin bir şartını ya da bölümünü uygulanamaz bulursa, Sözleşmenin bu hükmü, tarafların amacına uygun olarak, izin verilen azami sınırlar içinde uygulanacaktır ve bu Sözleşmenin geri kalan kısmı tam yürürlükte olmaya devam edecektir. Bu Sözleşme, Yazılımın kullanımı konusunda taraflar arasındaki sözleşmenin tümünü oluşturur ve daha önceki veya Sözleşme süresinde devam etmekte olan, bu konu ile ilgili yazılı veya sözlü tüm görüşmelerin, iletişimlerin veya anlaşmaların yerini alır. Logitech, sadece kendi takdir yetkisinde olarak, herhangi bir zamanda bu Sözleşmenin bölümlerini değiştirebilir. Logitech, bu gibi değişikliklerle ilgili duyuruları Logitech’in web sitelerine koyarak veya e-posta, normal posta ile göndererek veya diğer yollarla sizi değişikliklerden haberdar edebilir. Bu gibi değişikliklerle ilgili bildirim sonrasında Yazılımı kullanmaya devam etmeniz, Sözleşmede yapılan bu değişiklikleri kabul ettiğiniz şeklinde değerlendirilecektir. Bu gibi değişikliklerden kabul etmedikleriniz olursa, Yazılımı kullanmayı hemen bırakmanız ve sahip olduğunuz veya denetlediğiniz tüm Yazılım kopyalarını yok etmeniz gerekmektedir.

Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri’nin telif hakkı kanunları ve uluslararası anlaşmalar ile korunmaktadır. Yazılımın yetkisiz çoğaltılması veya dağıtımı yasalara göre cezalandırmaya tabidir.

Yazılım lisans sözleşmesi